in in s.r.o.

 • Sme tím ľudí rôznorodého zamerania - odborníci orientovaní na oblasť duševného zdravia, ktorí poskytujú svoje služby spoločne a na jednom mieste.
 • Ponúkame terapeutický a tvorivý priestor pre jednotlivcov, páry, skupiny i organizácie.
 • Pracujeme formou tímovej spolupráce pričom pri každom riešení integrujeme viaceré prístupy a metódy súčasne.
 • Tréningy a kurzy pre firmy pripravujeme adresne – na kľúč.
 • Ponúkame možnosť vedenia terapie, mediácií, facilitácií, kurzov a tréningov aj v anglickom jazyku.

Ponuka pre jednotlivcov

Poradenstvo, terapia, osobnostný rast

 • Integrovaná terapia a poradenstvo
  ŠPECIÁLNE: Poruchy príjmu potravy
 • Mediácia
 • Mimosúdne spory
 • Alternatívne riešenie konfliktov
 • Facilitácia

Prevencia

 • Relaxácie – autogénny tréning
 • Individuálne integrované programy pre osobnostný rast
 • Výtvarný ateliér
 • Tanečný ateliér
Integrovaná terapia a poradenstvo
Terapia a poradenstvo realizované formou tímovej spolupráce – integrovaním (spájaním) viacerých terapeutických prístupov a metód súčasne a na jednom mieste.
Vašu terapiu/poradenstvo bude viesť tím odborníkov podľa komplexného plánu, ktorý Vám vytvorí "na kľúč".

Prečo?
Pretože vnímame, že často nestačí jeden odborník na to, aby sme videli korene problému (nie len jeho prejavy). Navyše, ak je potrebné vec riešiť z niekoľkých strán naraz nestačí len poslať klienta o dvere ďalej.

Prínosom je synergia tímu a terapeutických metód, ktoré Vám poskytujú riešenie na viacerých úrovniach naraz.
Poruchy príjmu potravy
Špecializovaná pomoc pre ľudí s poruchami príjmu potravy a/alebo ich rodinných príslušníkov. Ponúkame individuálnu aj skupinovú prácu, prácu s telom a neverbálnymi technikami, a tiež možnosť facilitácie svojpomocnej skupiny, sieťovania a vzdelávanie. Každý člen nášho tímu má skúsenosti s prácou s klientmi s PPP.

Našim partnerom v tejto špecializácii je občianske združenie Anabell.
Mediácia, mimosúdne spory, alternatívne riešenie konfliktov
Mediácia je alternatívny spôsob mimosúdneho riešenia sporov a konfliktov. Prevenciou je mediácia konfliktov a životných situácií, ktoré sú zatiaľ na komunikačnej úrovni a nie sú ešte právnymi spormi. Mediáciu vykonáva mediátor registrovaný MSSR. Je dobrou voľbou pri rodinných sporoch, rozvodoch, pracovných konfliktoch, ako aj v obchodných vzťahoch.
Facilitácia
Riešite konflikt v tíme či v komunite? Ponúkame Vám skupinovú facilitáciu konfliktu/sporu. Facilitácia je sprostredkovanie či uľahčenie komunikácie a procesov v skupine alebo v tíme nezávislou osobou. Využíva sa v situáciách, ak sa objavil konflikt, pri potrebe riešiť problém, postaviť sa k novej výzve či naštartovať zmenu. Určená je pre pracovné tímy, organizácie, firmy, komunity, rodiny, profesijné skupiny.
Výtvarný ateliér
Plátna, štetce, farby, hlina... jednoducho ateliér. Ten nemôže mať doma každý, kto po ňom túži. Náš ateliér je slobodný priestor na experimentáciu, hľadanie, nachádzanie, učenie, inšpiráciu, ktorý snáď každý potrebujeme. V ateliéri nebude učiteľ kreslenia, nejde tu o výtvarnú školu. Učiteľa máme každý v sebe.
Tanečný ateliér
Tanečný ateliér – pravidelné facilitované stretnutia s improvizovaným kreatívnym tancom. Je to pre každého, nemusíte "vedieť tancovať", lebo začneme odtiaľ kde práve ste Vy.

Ponuka pre firmy

 • Využitie neverbálneho a pohybového správania v prospech organizácie
 • Transformácia konfliktov do rastu organizácie
 • Mediácia a facilitácia Live
 • Manažment odolnosti zamestnancov
 • Poprepadová starostlivosť a krízová intervencia
Výhody:
 • Kvalifikovaná lektorská základňa, tím psychológov s rôznym odborným záberom,
 • Integrácia viacerých psychologických prístupov a metód súčasne (školenia neostávajú na povrchu, prinášajú zmenu)
 • Možnosť vedenia mediácií, facilitácií, kurzov aj tréningov v anglickom jazyku
Využitie neverbálneho a pohybového správania v prospech rastu organizácie
Tréningy ponúkajú osvojenie si zručností práce s telom a pohybovým správaním, ktoré presahujú do viacerých psychologických disciplín. Vychádzajú z Labanovej analýzy pohybu – komplexnej objektivizovanej medzinárodne využívanej metódy práce s neverbalitou. Nesnažíme sa učiť ľudí manipulovať prostredníctvom tela. Naučíme vás využívať vaše osobnostné zdroje prejavované cez pohyb smerom k vášmu dlhodobému rastu.

Tréningy:
- ROZHODOVANIE A REČ TELA
(individuálny proces, tímový proces)
- VNÚTROPODNIKOVÁ KOMUNIKÁCIA A VZŤAHY V NEVERBALITE
(individuálne vzťahy, tímy, výberové konania)
- AUDIT ORGANIZAČNEJ KULTÚRY A MOŽNOSTÍ ORGANIZAČNEJ ZMENY
mapovaním pohybového a neverbálneho správania tímov
- KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM – NEVERBÁLNY KANÁL
(zručnosti, efektivita, psychohygiena)
- PRÁCA S TELOM A POHYBOM PRI PREZENTÁCIÍ

Tréningy sú vedené skúsenou pohybovou analytičkou s ukončeným dlhodobým výcvikom v tanečno-pohybovej terapii a pohybovej analýze, aktuálne vo výcviku v procesorientovanej psychológii. Odporúčaný rozsah tréningu: 16 hodín
Transformácia konfliktov do rastu organizácie
Neviete projekt pohnúť z miesta? Stačí využiť energiu konfliktov a napätí v tíme v prospech výsledku! Tréningy sú zamerané na alternatívne riešenie konfliktov na pracovisku (nácvik zručností) a praktickú tranformáciu konfliktov v prospech rastu organizácie.

Tréningy:
- TYPOLOGICKÁ ORIENTÁCIA A ZRUČNOSTI PRÁCE V KONFLIKTOCH
(z hľadiska rovnováhy moci strán, rizika eskalácie, osoby vyjednávača, prevencie konfliktu záujmov, etiky vyjednávania konfliktu)
- ZRUČNOSTI PRÁCE S KONFLIKTAMI Z HĽADISKA TYPOV PRACOVNÝCH TÍMOV A TYPOV ROZHODOVANIA V TÍMOCH
- PRÁCA S TELOM A NEVERBALITOU V KONFLIKTNEJ SITUÁCII
- SKUPINOVÉ SUPERVÍZNE STRETNUTIA
(napr. typy sporov: sťažnosť, výberové konanie, skončenie pracovného pomeru, kompetenčný spor, výkladový spor, hodnotový spor, spor spoluvlastníkov, atď.)
- "SME TAKÍ AKÉ SÚ NAŠE KONFLIKTY"
(audit organizačnej kultúry a možností organizačnej zmeny mapovaním prístupu ku konfliktom v organizácii)

Tréningy sú vedené mediátorkou registrovanou v zozname MSSR podľa zákona 420/2004 Z.z. o mediácii. Odporúčaný rozsah tréningu: 16 hodín
Mediácia a facilitácia live
Mediácia (a facilitácia) je vhodnou alternatívou riešenia konfliktov vo vnútri organizácie na úrovni právneho i komunikačného sporu. Má potenciál meniť atmosféru vo firme smerom ku konštruktívnosti. Je vhodnou alternatívou aj pred vyhrotením konfliktu.

Mediácia a facilitácia konkrétneho konfliktu vo vnútri organizácie

Ponúkame mediácie sporov medzi zamestnancami, nadriadeným a podriadeným pracovníkom, spor spojený s preradením na inú prácu či s ukončením pracovného pomeru, kompetenčný, odborný či interpretačný spor, spor spoluvlastníkov firmy, spor hodnôt, záujmov či predstáv na pracovisku.

Mediácia konkrétneho sporu s inou právnickou alebo fyzickou osobou

Mediačná doložka je jednou z foriem prevencie eskalovania sporov medzi organizáciami v kľúčových situáciách ako vyjednávanie zmluvných vzťahov, vyjednávanie pri realizácii zmlúv a dohovorov, v oblasti nedorozumení pri aplikácii zvykových pravidiel v obchodnom a pracovnom styku ai.

Mediátorka spoločnosti in in s.r.o. je registrovanou mediátorkou v zozname MSSR podľa zákona 420/2004 Z.z. o mediácii.
Manažment odolnosti zamestnancov
Riešiť problém keď už horí je drahé. Tréning je zameraný na vypracovanie arzenálu zdrojov odolnosti a osvetu v oblasti duševného zdravia formou case study. Interaktívny kurz v rozsahu 1 dňa, ktorého cieľom je rozvoj potenciálu odolnosti zamestnancov s ohľadom na úskalia pracovného procesu a prostredia.

Kurzy vedú terapeutky s bohatými lektorskými skúsenosťami.
Poprepadová starostlivosť a krízová intervencia
Tréning je zameraný na vytvorenie kvalifikovaného interného tímu, ktorý bude schopný poskytnúť psychosociálnu prvú pomoc v krízovej situácii (agresor, prepad ai.).

Tréning je postavený na princípoch krízovej intervencie a pohybovej analýzy.

Cieľ: Schopnosť vyrovnať sa s krízovou situáciou použitím vlastných zdrojov. Zasanovanie eskalácie krízovej situácie a zastavenie deštrukcie vnútorného pracovného prostredia.

Tréning je tvorený na mieru finančným inštitúciám, obchodným prevádzkam v priamom styku so zákazníkom a s tovarom či financiami (banky, obchodné prevádzky, prevádzky s vysokou mierou stresu ai.). Všetky zručnosti sú uplatniteľné aj pri inej práci so stresom a v agresívnom prostredí.

Odborná práca s traumatizovaným zamestnancom Kvalifikovaná práca s traumou v rukách odborného tímu in in s.r.o.

Katalóg služieb

 • Psychologické poradenstvo
 • Psychologická diagnostika
 • Psychiatrické konzultácie
 • Práca s neverbálnou komunikáciou
 • Pohybová analýza
 • Vedenie relaxácií - autogénny tréning
 • Mediácia, mimosúdne spory, alternatívne riešenie konfliktov
 • Facilitácia
 • Právna pomoc
 • Preventívne programy

Terapia (jednotlivci, páry, skupiny)

 • Gestalt terapia
 • Katatýmno-imaginatívna terapia
 • Tanečno-pohybová terapia
 • Arterapia

Vzdelávanie a tréningy

viac informácií

Mediácia a facilitácia

viac informácií
Gestalt terapia
Je psychoterapeutický smer, vychádzajúci z presvedčenia, že osobnosť človeka nie je nemenná, že sa môže v súčinnosti so svojim okolím neustále meniť. Typické je zameranie na prítomný okamih, zvyšovanie uvedomenia si aktuálnych emócií, myšlienkových pochodov a telesného prežívania. Terapeut vedie svojho klienta k zodpovednosti za svoj život, za slobodné vyjadrovanie svojich potrieb a tiež k skúšaniu nových, vhodnejších spôsobov fungovania vo vzťahu k sebe aj k druhým.
Katatýmno-imaginatívna terapia
Psychoterapeutický smer, ktorý je postavený na využívaní vnútorných obrazov (imaginácií) ako liečebného prostriedku. Obrazy, ktoré sa počas terapie objavujú sú symbolmi aktuálneho prežívania. Terapeut a klient spoločne hľadajú "prekladový kľúč", čo tieto symboly reprezentujú pre klienta v reálnom živote a tak pomáhajú šetrne prežiť a porozumieť pôvodu jeho ťažkostí.
Tanečno-pohybová terapia
Je psychoterapeutický smer využívajúci pohyb a tanec a kreatívne zapojenie človeka do procesu podpory jeho emočnej, kognitívnej, fyzickej a sociálnej intergácie a celistvosti. Pracuje s princípom že telo a myseľ sú v neustálej recipročnej aktivite, že pohyb je psychofyzickým procesom a odráža osobnosť jedinca, že pohyb môže niesť metafory a symboly vychádzajúce z nevedomia.
Arterapia
Slovné vyjadrenie je len jednou z možností, ktoré sa v terapii dajú využiť. Arteterapia je jednou z množstva metód z neverbálneho spektra. Je to špeciálny druh terapie – liečby výtvarným umením. Dôležitý je proces tvorby (nehodnotí sa estetika), obsah a výpovedná hodnota. Rozvíja tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.
Psychologická diagnostika
Je psychologické vyšetrenie - súbor postupov a metód na meranie duševných vlastností a stavov, prípadne iných charakteristík jednotlivcov. Výsledkom je osobnostný profil. Psychodiagnostika je vhodná k lepšiemu sebapoznaniu a identifikácii osobného potenciálu – k osobnostnému rastu. V klinickej praxi sa psychodiagnostika uplatňuje na posúdenie duševného stavu, na určenie diagnózy.
Práca s neverbálnou komunikáciou
Ide o prácu s neverbalitou a pohybovým správaním v rámci individuálnych konzultácií s cieľom rozvíjať Váš neverbálny kanál. Kultivovanie neverbálneho správania a objavovanie možnosti Vašich neverbálnych prejavov s cieľom skvalitniť Vás profesijný aj osobný život.
Pohybová analýza
Chcete vedieť aký je váš jedinečný pohybový štýl či už v každodennom pohybovom správaní alebo v tanci? Bavilo by vás rozšíriť svoju pohybovú slovnú zásobu a byť tak lepšie vybavený do vzťahu k sebe, k druhým, k svojim komunitám? Labanova analýza pohybu je jedným z najpoužívanejším komplexných systémov popisu, pomenovania a analýzy akéhokoľvek ľudského pohybu na základe systému kategórií pomenúvajúcich kvality a elementy pohybu a súvislosti medzi nimi.
Vedenie relaxácií - autogénny tréning
Autogénny tréning je relaxačná metóda, ktorá spočíva v nácviku určitých fyziologických stavov spojených s hlbokým telesným uvoľnením. Schopnosť vedome regulovať svoje telesné procesy a tým aj vlastné prežívanie pravidelným tréningom narastá. Samotný tréning má niekoľko fáz, ktoré sa nacvičujú postupne. Je vhodnou liečebnou a preventívnou technikou pre ľudí, ktorí sú v strese, trpia úzkosťami alebo sú "odpojení" od svojho prežívania. Nemá žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.
Právna pomoc
Právne poradenstvo, spísanie návrhu na súd, zastupovanie v súdnom spore. Právnu pomoc poskytuje spolupracujúca advokátka.
Mediácia, mimosúdne spory, alternatívne riešenie konfliktov
Mediácia je alternatívne riešenie občianskoprávnych sporov, rodinných, pracovných, vlastníckych, obchodných konfliktov v rovine komunikačného aj právneho sporu. Je väčšinou rýchlejšia a lacnejšia ako súdne riešenie a umožňuje zachovanie komunikácie medzi sporiacimi sa stranami po konflikte. Mediácia je možná aj keď už beží Váš súdny spor. Mediáciu vykonáva mediátor registrovaný MSSR. Princípy: dobrovoľnosť, rozhodovanie strán, dôvernosť a nestrannosť mediátora.

Naša registrovaná mediátorka ponúka možnosť prizvania psychológa či právneho poradcu na mediačné sedenie.
Facilitácia
Riešite konflikt v tíme či v komunite? Ponúkame Vám skupinovú facilitáciu konfliktu/sporu.

Facilitácia je sprostredkovanie či uľahčenie komunikácie a procesov v skupine alebo v tíme nezávislou osobou. Využíva sa v situáciách, ak sa objavil konflikt, pri potrebe riešiť problém, postaviť sa k novej výzve či naštartovať zmenu. Určená je pre pracovné tímy, organizácie, firmy, komunity, rodiny, profesijné skupiny.

Náš tím

 • Kvalifikovaná lektorská základňa
 • Skúsení psychológovia
 • Rôzny odborný záber
 • Bohaté skúsenosti
Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová
Tanečno-pohybová terapeutka, pohybová analytička, registrovaná mediátorka, facilitátorka

Vyštudovala právo na UK v Bratislave a komunikáciu na University of Illinois. Je registrovanou mediátorkou od roku 2005, absolventkou výcviku v tanečno-pohybovej terapie (2004 – 2008), členkou Českej asociácie tanečno-pohybovej terapie. Aktuálne je vo výcviku v procesorientovanej psychológii (2012 – 2017).

Odborné skúsenosti a zameranie:

Je tanečno-pohybová terapeutka a mediátorka (zapísaná v zozname mediátorov MSSR evid.č. 70). Jej ťažiskovými témami je práca s telom, pohybom a alternatívne riešenie konfliktov. Terapeuticky a facilitačne pracovala a pracuje s ľuďmi s psychickým ochorením, s poruchami príjmu potravy, s ľuďmi so skúsenosťou s domácim násilím, s rodinami aj s verejnosťou v oblasti rozvoja osobnosti. Lektorsky pôsobí vo vzdelávaní mediátorov, právnikov, pracovníkov pomáhajúcich profesií, umeleckých profesií, ľudí s fyzickým limitom, ako aj v oblasti organizačného rozvoja.
Mgr. Katarína Vítková
Psychologička, arteterapeutka

Vyštudovala Filozofickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, odbor Psychológia. Je absolventkou 5-ročného psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, akreditovaného vzdelávania v arteterapii u akad. soch. J. Šickovej a cyklu kurzov neverbálnych techník Jitky Vodňanskej.

Odborné skúsenosti a zameranie: Je terapeutka, ktorej ťažiskovou témou sú poruchy príjmu potravy. Pôsobí ako odborný poradca pre Ligu za duševné zdravie. V minulosti pôsobila v dennom psychiatrickom stacionári, kde uplatnila svoje arteterapeutické vzdelanie a získala prax s pacientmi s vážnymi psychickými poruchami. K súčasnej profesijnej špecializácii ju priviedla práca supervízora svojpomocnej skupiny ľudí s poruchami príjmu potravy. Od tohto obdobia pracuje individuálne aj skupinovo s klientelou s PPP.

V in in, s.r.o. pôsobí ako terapeutka, arteterapeutka, vedie výtvarné ateliéry.
Mgr. Iva Gacíková
Klinická psychologička, krízová intervencia, prevencia

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Má atestáciu z klinickej psychológie. Aktuálne je v psychoterapeutickom výcviku katatýmne-imaginatívnej psychoterapie. Je absolventkou výcviku psychodiagnostiky v Rorschachovej metóde a kurzu autogénneho tréningu.

Odborné skúsenosti a zameranie: Je klinická psychologička v dennom psychiatrickom stacionári. Pracuje s ľuďmi s duševným ochorením, s ľuďmi v osobnostnej kríze a s ľuďmi so záujmom osobnostne rásť. Vedie individuálne a skupinové terapie, nácviky autogénneho tréningu, skúsenosti má aj s kognitívnym tréningom. Venuje sa klinickej psychodiagnostike a komplexnému psychologickému vyšetreniu osobnosti. Lektorsky sa špecializuje na oblasť prevencie duševných ochorení – pracuje s organizáciami aj mládežou. Je spoluautorkou rozsiahleho preventívneho programu Duševné zdravie na stredných školách.

V in in, s.r.o. pôsobí ako lektorka, terapeutka, venuje sa klinickej psychodiagnostike, vedie autogénny tréning.
Mgr. Viera Jamrišková
Špecialista na preventívne programy

Vyštudovala Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je absolventkou 2-ročného výcviku v psychoterapeutických prístupoch pre zdravotníckych pracovníkov v Brne. Aktuálne ukončuje špecializáciu Odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve.

Odborné skúsenosti a zameranie: Vo svojej praxi dlhodobo pôsobí ako projektová/finančná manažérka (súkromný/neziskový/verejný sektor). Jej ťažiskovými témami sú integrovaná terapia a poradenstvo, prevencia verejno-zdravotných tém - predovšetkým porúch príjmu potravy. Počas pôsobenia v Lige za duševné zdravie SR projektovo riadila a rozvíjala projekty orientované na prevenciu duševných ochorení a suicidality u stredoškolskej mládeže a program špecializovaný na poruchy príjmu potravy (pobočka oz Anabell). Tri roky viedla podpornú svojpomocnú skupinu pre poruchy príjmu potravy. Tejto oblasti sa venuje aj lektorsky.

V in in, s.r.o. sa venuje riadeniu, PR a preventívnym programom.
Spolupráca:
JUDr. Beata Swanová (advokátka)
MUDr. Magda Frecer (psychiatrička)

Kontakt

in in s.r.o.

Štefánikova 47
Bratislava
(budova SAV)
5. poschodie, dvere č. 505

0903 755 059

(jednotlivci / Zuzana Vasičáková Očenášová)

0918 591 364

(firmy / Viera Jamrišková)

Napíšte nám